< wróć

Obowiązek informacyjny dotyczący RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W dniu  25 maja 2018 r. weszły  w życie zasady dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Chcielibyśmy zapewnić, że dochowujemy szczególnej staranności  przy przetwarzaniu danych osobowych,  działamy zgodnie z prawem oraz wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych nam powierzonych. O ochronę danych osobowych dbamy już podczas projektowania nowych działań.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:  
SUBSYDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie przy ul. Ks.Jerzego Popiełuszki 28/7, 20-052 Lublin, NIP 7123271929, REGON 06145535, KRS 0000421297 jest administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników, klientów oraz osób, które przekazały swoje dane za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także innych podmiotów, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę.

WSPÓŁADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH
Administrator współadministruje danymi osobowymi wraz z: SUBSYDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - siedzibą w Lublinie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28/7,20-052 Lublin, nr KRS 0000419173,  NIP 7123271450, REGON 061408015 SUBSYDIUM Instytucją Otoczenia Biznesu Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Ks.Jerzego Popiełuszki 28/7, 20-052 Lublin, nr KRS 0000767460,  NIP 7123379880, REGON 382358205, zwanymi  dalej Grupą Spółek Subsydium.

PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Subsydium sp. z o.o. sp.k. oraz  Grupa Spółek Subsydium przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 a RODO),
b) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą  (art. 6 ust. 1 b RODO),
c) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Subsydium sp. z o.o. sp.k. oraz Grupie Spółek Subsydium   (art. 6 ust. 1 c RODO);
d) Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art.6 ust. 1 d RODO);
e) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e RODO),
f)  Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Subsydium sp. z o.o. sp.k. oraz  Grupę Spółek Subsydium   lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 f RODO),.

Przetwarzanie danych przekazanych Subsydium sp. z o.o. sp.k. oraz Grupie Spółek Subsydium za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a), b),  c) lub f)  RODO i obejmuje między innymi takie dane jak:imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji elektronicznej. Dane te przetwarzane są w celu, w jakim zostały udostępnione.

Dane przetwarzane  na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 a RODO), w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, wykorzystywane są do celu, na jaki zgoda została udzielona i przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona.

Dane przetwarzane  w związku z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO obejmują w szczególności imię,nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP/PESEL, nr rachunku bankowego i wykorzystywane są w celu realizacji umowy.
Dane osób, przy pomocy których  kontrahenci wykonują umowy zawarte z Subsydium sp. z o.o. sp.k. oraz Grupą Spółek Subsydium,  przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 f RODO i obejmują m. in. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu. Dane te wykorzystywane są do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Subsydium sp. z o.o. sp.k. oraz  Grupę Spółek Subsydium  lub przez stronę trzecią.

Dane powierzone do przetwarzania przez innych administratorów (imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej) przetwarzane są w zakresie określonym umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu i w sposób określony przez administratora przekazywanych danych osobowych.

OBOWIĄZEK PODAWANIA DANYCH I KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH:
Podanie danych dla celów realizacji umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do jej wykonania. W przypadku odmowy udostępnienia danych, realizacja celu umowy nie będzie możliwa.  

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach  marketingowych czy informacyjnych jest dobrowolne, a zgoda może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz innych danych w korespondencji drogą elektroniczną jest dobrowolne. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości prowadzenia dalszej korespondencji mailowej.  

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Subsydium sp. z o.o. sp.k. oraz Grupa Spółek Subsydium przechowują dane osobowe wynikające z realizacji zawartej umowy do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lud do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów finansowo – księgowych lub pracowniczych.  

W przypadku, gdy wyłączną podstawę przetwarzania stanowi udzielona zgoda, dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej  przetwarzane są w celu w jakim zostały udostępnione i są usuwane po jego zrealizowaniu.  Dane osobowe powierzone do przetwarzania przez innych administratorów przechowywane będą przez okres wskazany przez administratora danych osobowych.  

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Osoba, której dane dotyczą, ma  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak  również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda,przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO,  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe mogą być  udostępnione podmiotom trzecim za zgodą osoby, której dane dotyczą.  

Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione w celu realizacji obowiązków Administratora Danych Osobowych bądź w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Subsydium  sp. z o.o. sp.k. oraz Grupę Spółek Subsydium.    

Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane to w zależności od kategorii danych: podwykonawcy usług objętych umową, dostawcy usług IT, podmiot świadczący usługi  księgowe,podmioty współpracujące z Subsydium sp. z o.o. sp.k. oraz Grupą Spółek Subsydium w zakresie świadczonych usług oraz inne instytucje upoważnione z mocy prawa takie jak Urząd Skarbowy, Sąd lub ZUS.  

W przypadku przetwarzania danych osobowych na zlecenie podmiotów trzecich, Subsydium sp. z o.o. sp.k. oraz  Grupa Spółek Subsydium  działa jako procesor, a dane są udostępniane zgodnie z zasadami określonymi przez Administratora Danych Osobowych.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI:
Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły do przewidywania zachowań i preferencji.  

DANE KONTAKTOWE:
telefon 81 533 63 01
adres: ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28/7, 20-052 Lublin
e-mail: sekretariat@subsydium.com