dostalismy dotacje na
Dywersyfikacja oferty usługowej Subsydium IOB Sp. z o.o. szansą na dostosowanie oferty usługowej do potrzeb rynku.
z konkursu
Działanie 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
kwota dotacji
460 690,62
1/9/2023

Działanie 2.4 Cyfryzacja Lubelskich MŚP ogłoszone

Planujesz zakup specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, dopasowanych do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa a może szukasz rozwiązań „szytych na miarę” Twojej firmy?

czytaj dalej

Dotacja z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego umożliwi Ci m.in:

- cyfryzację przedsiębiorstwa

- zmianę łańcucha dostaw na cyfrowy,

- digitalizację procesów eksportowych,

- wprowadzenie rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa,

- zmianę modeli biznesowych w kierunku Przemysłu 4.0.

Wniosek składamy w terminie: 4.09-12.10.2023 r.

14/8/2023

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór w konkursie 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗧𝗘𝗔𝗠

Program jest finansowany z perspektywy unijnej 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

czytaj dalej

Umożliwia założenie nowego zespołu badawczego i prowadzenie badań z potencjałem aplikacyjnym. W konkursie można uzyskać środki 𝗱𝗼 4️⃣ 𝗺𝗹𝗻 𝘇ł 𝗻𝗮 𝗷𝗲𝗱𝗲𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁.Wnioski można składać od 𝟭𝟴 𝘄𝗿𝘇𝗲𝘀́𝗻𝗶𝗮 do 𝟭𝟴 𝗽𝗮𝘇́𝗱𝘇𝗶𝗲𝗿𝗻𝗶𝗸 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗿.

Więcej:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/22-first-team/

16/6/2023

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027

Sprawdź na jakie działania będzie można złożyć wniosek na wsparcie, aby przyspieszyć swój rozwój.

czytaj dalej

Harmonogram dostępny na stronie : https://www.fepw.gov.pl/

30/4/2023

FENG dla przedsiębiorców ŚCIEŻKA SMART - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I.

czytaj dalej

Przewidywane nabory w terminach:

26 października 2023 r.- konsorcja przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP lub organizacjami badawczymi

26/10/2019

Obowiązek informacyjny dotyczący RODO

KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danychosobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S Subsydium spółka z o.o. spółką komandytową z siedzibą w Lublinie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28/7, 20 – 052 Lublin, NIP: 7123271929, REGON: 061415535, zarejestrowaną […]

czytaj dalej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S Subsydium spółka z o.o. spółką komandytową z siedzibą w Lublinie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28/7, 20 – 052 Lublin, NIP: 7123271929, REGON: 061415535, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421297, reprezentowaną przez komplementariusza – Subsydium spółkę z o.o. z siedzibą w Lublinie   (dalej AD);

2) Administrator Danych (dalej: AD) nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: sekretariat@subsydium.com adres siedziby wskazany w ust. 1) lub tel. 815336301

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych, świadczenie usług drogą elektroniczną i realizacji umów, projektów i zleceń usługowych oraz przetwarzania danych w celach podatkowych i księgowych.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, wspólnicy i pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat. Jednocześnie , w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym 10 lat zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierające dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Handlowym spowoduje niemożność składania zamówień oraz innych zleceń handlowych.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

26/10/2019

Dotacje na innowacje, konkurs 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

Nabór projektów od 29.05.2018 do 31.07.2018 Dla Kogo  konkurs o dotacje dla mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innowacje Na co Koszty kwalifikowane obejmują̨: 1. koszty realizacji inwestycji początkowej(regionalna pomoc inwestycyjna)obejmujące: a)  nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych; b)  nabycie albo wytworzenie środków trwałych […]

czytaj dalej

Nabór projektów od 29.05.2018 do 31.07.2018Dla Kogo konkurs o dotacje dla mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innowacjeNa coKoszty kwalifikowane obejmują̨:
1. koszty realizacji inwestycji początkowej(regionalna pomoc inwestycyjna)obejmujące:

a)  nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

b)  nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż̇ określone w lit. a);

c)  nabycie robót i materiałów budowlanych;

d)  raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę̨ kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną̨ finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę̨ jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;

e)  raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż̇ określone w lit. d), poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu,

f)  nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R

2. koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych) oraz inne, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia (pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności).

3. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP (pomoc de minimis).

Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu mogącego podlegać dofinansowaniu w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna kwota dofinansowania
udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 7 mln PLN.

http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-1-3-1-popw-rok-2018?_ga=2.247308356.1782970868.1524513861-359419380.1521537680

< nowszy
starszy >

Specjalistyczne usługi rozwojowe

O naszej firmie

Subsydium Instytucja Otoczenia Biznesu Sp. z o.o. jest specjalistycznym ośrodkiem świadczącym wysokiej jakości prorozwojowe usługi doradcze o charakterze specjalistycznym. Świadczymy usługi doradcze mające na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Nasze usługi charakteryzują się następującymi cechami:

a) zidentyfikowaniem potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowaniem sposobu ich zaspokojenia,
b) dostosowaniem sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy,
c) wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwoju, poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób o odpowiednich kompetencjach.

W oparciu o posiadane zasoby ludzkie, stale i konsekwentnie podnosimy jakość świadczonych usług oraz dostosowujemy ofertę do potrzeb klientów.

NASZ ZESPÓŁ

Jesteśmy przekonani, że usługi o wyjątkowej jakości mogą zapewnić klientom tylko wyjątkowi pracownicy. Stanowimy zespół skupiający ludzi o różnych profilach akademickich, doświadczeniu zawodowym i cechach osobowościowych. Nasza kultura, oparta na zasadzie współpracy i skupienia się na pracownikach, promuje wzajemny szacunek, otwartą wymianę poglądów i stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Subsydium jest wiodącym firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji blisko 40 konsultantów Polsce, budujemy relacje z klientami dzięki usługom świadczonym w oparciu o zasady najwyższej jakości, przejrzystości i uczciwości w działaniu. Nasza oferta jest kierowana do: firm działających we wszystkich sektorach gospodarki – zarówno do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych, samorządów, szpitali, uczelni wyższych, kościołów a także organizacji pozarządowych. Nasz zespół cieszy się opinią znakomitego doradcy przestrzegającego zasady etyki i przejrzystości działań biznesowych.

Nasze Usługi Doradcze

WDRAŻANIE NOWYCH USŁUG I PRODUKTÓW

Usługi doradcze w zakresie wdrażania nowych usług i produktów. Usługi doradcze w tym zakresie obejmują w szczególności:
• opracowanie biznesplanów dla przedsięwzięć inwestycyjnych w celu pozyskania inwestora; wyszukiwanie i dobór zewnętrznych źródeł finansowania projektów,
• pomoc w uzyskaniu kredytów inwestycyjnych, pomostowych, obrotowych (wypełnianie wniosku kredytowego, kompletowanie dokumentacji),
• pomoc w założeniu firmy i dobór możliwych źródeł finansowania działalności.

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ

Usługi doradcze w tym zakresie obejmują w szczególności:
• kształtowanie procesu sprzedaży i wdrożenia technologii na rynek,
• identyfikację możliwości rynkowych nowej technologii,
• sporządzenie analizy potencjału rynkowego nowej technologii i oceny gotowości wdrożeniowej,
• dokonanie analiz ryzyka związanych z komercjalizacją wyników badań, oraz zaproponowanie działań naprawczych,
• wykonanie modeli finansowych potwierdzających opłacalność finansową komercjalizacji technologii.

EKO INNOWACJE

Usługi doradcze we wdrażaniu eko – innowacji. Usługi doradcze w tym zakresie obejmują w szczególności:
• analizę wpływu wdrożenia nowych rozwiązań na środowisko naturalne,
• doradztwo oraz pomoc we wrażaniu technologii efektywnych energetycznie w odniesieniu do obiektów budowlanych i linii technologicznych.

Nasze Usługi

czytaj dalej
Dotacje unijne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Dotacje unijne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Dotacje unijne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Dotacje unijne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Dotacje unijne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Dotacje unijne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Jakiej pomocy potrzebujesz?

Mam problem w realizacji projektu

Rozliczanie dotacji unijnych to proces bardzo skomplikowany. Łatwo o popełnienie błędu, który może skutkować nałożeniem na beneficjenta ewentualnych kar.

więcej

Prawidłowe rozliczanie funduszy unijnych i finansowanych projektów wymaga doskonałej znajomości wielu zasad, wytycznych i procedur. Instytucje udzielające wsparcia wymagają właściwie przygotowanej dokumentacji. Nie wolno więc mylić możliwego do odliczenia podatku VAT z wydatkiem kwalifikowanym, dopuścić do braków w dokumentacji księgowej projektu, wykorzystywać nieprawidłowych kodów księgowych czy przekraczać ustalonych terminów…

Nasz zespół ekspertów z sukcesem rozliczył dotychczas ponad 1000 projektów, więc możesz nam zaufać. Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który od kilkunastu lat świadczy usługi w zakresie rozliczania otrzymanego finansowania. Rozliczenie dotacji unijnej to dla nas codzienność!

Oferujemy kompleksowe usługi i wsparcie na każdym etapie przedsięwzięcia. Doradzimy, jak sprawnie zrealizować projekt i wywiązać się ze wszystkich zobowiązań. Pomożemy Ci podczas kontroli i zadbamy o to, aby rozliczanie dotacji unijnych było prawidłowe:

• Przygotujemy dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie (oświadczenia i harmonogram płatności);

• Udzielimy wsparcia, jak rozliczać projekt zgodnie z wymogami i pomożemy w kontroli rozliczeń;

• Będziemy monitorować i weryfikować wydatki, aby były zgodne z warunkami umowy o dofinansowanie;

• Będziemy kontaktować się w Twoim imieniu z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczanego projektu;

• Przygotujemy częściowe i końcowe wnioski na potrzeby projektu.

Dofinansowania unijne mogą bardzo ułatwić rozwój biznesu, należy jednak pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu zawartych w umowie warunków i wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań. Niedostosowanie się do zasad grozi określonymi sankcjami. Rozliczanie dotacji unijnych wymaga wiedzy i doświadczenia, gdyż najłagodniejsza kara za błędy w rozliczeniu dotacji to nagana i upomnienie, jednak najczęstszym skutkiem jest utrata całości lub części dofinansowania.

Rozliczenie dotacji unijnej warto powierzyć naszym specjalistom, którzy bez problemu poradzą sobie z wypełnieniem niezbędnych formalności i uchronią Cię przed konsekwencjami ewentualnych błędów.

Skontaktuj się z nami!

Mam już plany inwestycyjne

Firmy, które stawiają na innowacje, kreowanie produktów i technologii oraz współpracę z ośrodkami naukowymi mogą liczyć na dotacje z funduszy unijnych.

więcej

Dofinansowanie możesz otrzymać zarówno na projekty inwestycyjne, jak i badawczo-rozwojowe. Pierwsze mogą finansować wdrażanie innowacyjnych technologii (np. zakup maszyn, budowę zakładu) lub zakup wyposażenia na potrzeby badawczo-rozwojowe firmy. Drugie obejmują sam proces powstawania innowacji. Może on być całościowy, czyli od pomysłu do wdrożenia na rynek, lub częściowy. Możesz wnioskować o dofinansowanie prac demonstracyjnych, linii pilotażowych czy końcowego etapu, czyli pierwszej produkcji.

Jak możemy Ci pomóc?

  1. Analizujemy Twoje potrzeby
  2. Wskazujemy Twoje szanse
  3. Przedstawiamy model współpracy
  4. Razem realizujemy projekt

Skontaktuj się z nami!

Jakie mam szanse by otrzymać dotacje?

Dzięki usłudze – audyt unijny dowiesz się, w jakim kierunku możesz rozwijać swoją firmę i jak przygotować się do planowanej inwestycji. W trakcie spotkania bliżej zapoznamy się z Twoją firmą i dogłębnie przeanalizujemy jej potrzeby. Na podstawie wyników tych działań, będziemy w stanie określić szanse i warunki, na jakich możliwe będzie uzyskanie dotacji.

więcej

1.Analiza potrzeb to pierwszy etap, kiedy szczegółowo zapoznajemy się z Twoimi planami, poznajemy bliżej Twoją firmę, przyglądamy się jej działalności i określamy potrzeby.

2.Wskazujemy szanse czyli opracowujemy projekt, który będzie realizował potrzeby firmy i stanowił bazę do złożenia wniosku o fundusze unijne. W tym momencie przeanalizujemy cel inwestycji i kryteria, które należy spełniać, aby kwalifikować się do otrzymania wsparcia. Musimy też określić szanse na uzyskanie środków, o które zamierzamy aplikować.

3.Propozycja modelu współpracy to moment zaprezentowania wstępnego szkicu, który stanowiłby podstawę przyszłego projektu oraz przedstawienie ewentualnych sugestii.

4.Realizacja projektu czyli pomożemy Ci przygotować odpowiedni wniosek, skompletować niezbędne dokumenty, pozyskać finansowanie, rozliczyć je i nadzorować realizację projektu do wypłaty dofinansowania i ostatecznego sukcesu całego przedsięwzięcia.

Skontaktuj się z nami!

Mam już gotowy projekt

Nasze doświadczenie, specjalistyczna wiedza i szerokie kontakty, pozwalają nam skutecznie tworzyć wnioski o dofinansowanie.

więcej

Jeśli - masz rozpoczęty lub opracowany wniosek, który chcesz zmienić, ulepszyć bądź zweryfikować?

Jeśli - obawiasz się, że Twój wniosek może zawierać błędy lub jest przygotowywany nieprawidłowo?

Jeśli - masz zastrzeżenia do oceny Twojego wniosku przez instytucję kwalifikującą do dofinansowania?

Z nami przygotujesz skuteczny wniosek o dofinansowanie. Znamy procedury instytucji wdrażających i zarządzających oraz specyfikę programów i konkursów. Będziemy służyć pomocą ekspercką także w procesach odwoławczych przed organami decydującymi o przyznaniu dotacji, jeśli nie zgadzasz się z oceną Twojego wniosku.

Skontaktuj się z nami!

Nasze Portfolio

zobacz więcej

Projekt Unijny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

4.505.450 zł

Projekt Unijny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

4.505.450 zł

Projekt Unijny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

4.505.450 zł

Nasze Portfolio

Sigma S.A

A-sens Puławy

Nie znaleziono żadnych projektów.

Aldent - firma stomatologiczna

Hobo systems Lublin

Bitstream Lublin

odczucia klientów, testymoniale

Co mówią o nas klienci

Firma Subsydium pokazała profesjonalne podejście i solidnie przygotowała dokumentację dla naszych trzech projektów badawczych. Wszystko przygotowane zostało terminowo, a wszystkie projekty uzyskały dofinansowanie.

SIGMA S.A.

Opracowanie zostało przygotowane w terminie, z należytą starannością, zgodnie z wytycznymi dla danego konkursu, a wniosek uzyskał dofinansowanie. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala nam rekomendować firmę Subsydium jako wiarygodnego partnera w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych.

SDS OPTIC Sp. z o.o.

Rekomendujemy Subsydium Instytucja Otoczenia Biznesu Sp. Z o.o. jako wiarygodnego, kompetentnego i solidnego partnera w zakresie świadczenia usług doradztwa z zakresu komercjalizacji wyników badań.

Sigma S.A.

Zaufali nam m.in.:

Przyjdź na spotkanie

Subsydium Instytucja Otoczenia Biznesu sp. z o.o

Biuro IOBS:
ul.Ks.J.Popiełuszki 28 lok.7
20-052 Lublin
RODO