< nowszy
26/10/2019

Obowiązek informacyjny dotyczący RODO

KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danychosobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S Subsydium spółka z o.o. spółką komandytową z siedzibą w Lublinie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28/7, 20 – 052 Lublin, NIP: 7123271929, REGON: 061415535, zarejestrowaną […]

czytaj dalej
starszy >
7.12.2024

Rusza drugi nabór wniosków dla przedsiębiorców z sektora HoReCa.

Działanie jest realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

c z y t a j d a l e j

Od 18 lipca do 20 sierpnia br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura.  

elem przedsięwzięcia jest pomoc firmom w stawianiu czoła wyzwaniom rynkowym przez wsparcie projektów, które mogą przyczynić się do ich dalszego rozwoju i stabilizacji. Wsparcie obejmuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia MŚP) z branży HoReCa (tj. hotele, restauracje, catering), turystyka oraz kultura, które w wyniku realizacji przedsięwzięcia rozszerzą lub zdywersyfikują swoją dotychczasową działalność w celu wzmocnienia szans jej prowadzenia w przypadkach przyszłych kryzysów.

Kto może otrzymać wsparcie?

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadzili i nadal prowadzą działalność gospodarczą w ramach sektora hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura, określoną we wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020­–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku.

Więcej: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/86696:wkrotce-rusza-drugi-nabor-wnioskow-dla-przedsiebiorcow-z-sektora-horeca-ma-byc-jeszcze-latwiej

5.28.2024

325 mln zł na zielone technologie, w tym wpisujące się w założenia GOZ

Inwestycja jest realizowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności KPO.

c z y t a j d a l e j

Dofinansowanie obejmie:

- zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych (prace budowlane, remonty)

- zakup lub zaprojektowanie nowych technologii

- zakupy inwestycyjne (zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn)

- szkolenia, przekwalifikowanie pracowników.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 25 czerwca br.

Dowiedz się więcej: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/86456:325-mln-zl-na-zielone-technologie-parp-oglasza-nowy-nabor

5.15.2024

6 maja wystartował nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.2 – Infrastruktura edukacji ogólnej.

Nabór skierowany jest do Administracji publicznej i Instytucji edukacji i nauki

c z y t a j d a l e j

Jakie projekty obejmuje konkurs:

- Inwestycje w infrastrukturę włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Adaptacja pracowni symulujących rzeczywiste warunki pracy do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami w szkołach/placówkach ogólnodostępnych.

Więcej o konkursie: https://funduszeue.lubelskie.pl/efrr/nabory/7.2-infrastruktura-edukacji-ogolnej/dzialanie-7.2-infrastruktura-edukacji-ogolnej-felu.07.02-iz.00-001-24/

4.3.2024

Kredyt Ekologiczny, czyli dotacja na modernizację firmy

Wsparcie aż do 50 mln euro. Termin składania wniosków: 25 lipca 2024 r.

c z y t a j d a l e j

Na co możesz uzyskać wsparcie:

- maszyny, urządzenia, budynki

- roboty i materiały budowlane

- patenty, licencje, know-how

- raty z tytułu umowy leasingu,

- studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne

Więcej: https://www.bgk.pl/produkty/kredyt-ekologiczny/

1.18.2024

W ostatnim czasie pozyskaliśmy ponad 21 milionów złotych dofinansowania dla naszych Klientów

Łączna wartość wspartych projektów to 36,7 mln zł.

c z y t a j d a l e j

Finansowanie pozyskano w konkursach:

Kredyt ekologiczny FENG – 3 765 231,37 zł

SMART FENG – 4 779 500,00 zł

Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw FELU – 4 026 978,14 zł

Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw FELU – 8 661 403,07 zł.

26/10/2019

Obowiązek informacyjny dotyczący RODO

KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danychosobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S Subsydium spółka z o.o. spółką komandytową z siedzibą w Lublinie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28/7, 20 – 052 Lublin, NIP: 7123271929, REGON: 061415535, zarejestrowaną […]

czytaj dalej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S Subsydium spółka z o.o. spółką komandytową z siedzibą w Lublinie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28/7, 20 – 052 Lublin, NIP: 7123271929, REGON: 061415535, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421297, reprezentowaną przez komplementariusza – Subsydium spółkę z o.o. z siedzibą w Lublinie   (dalej AD);

2) Administrator Danych (dalej: AD) nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: sekretariat@subsydium.com adres siedziby wskazany w ust. 1) lub tel. 815336301

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych, świadczenie usług drogą elektroniczną i realizacji umów, projektów i zleceń usługowych oraz przetwarzania danych w celach podatkowych i księgowych.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, wspólnicy i pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat. Jednocześnie , w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym 10 lat zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierające dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Handlowym spowoduje niemożność składania zamówień oraz innych zleceń handlowych.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

26/10/2019

Dotacje na innowacje, konkurs 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

Nabór projektów od 29.05.2018 do 31.07.2018 Dla Kogo  konkurs o dotacje dla mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innowacje Na co Koszty kwalifikowane obejmują̨: 1. koszty realizacji inwestycji początkowej(regionalna pomoc inwestycyjna)obejmujące: a)  nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych; b)  nabycie albo wytworzenie środków trwałych […]

czytaj dalej

Nabór projektów od 29.05.2018 do 31.07.2018Dla Kogo konkurs o dotacje dla mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innowacjeNa coKoszty kwalifikowane obejmują̨:
1. koszty realizacji inwestycji początkowej(regionalna pomoc inwestycyjna)obejmujące:

a)  nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

b)  nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż̇ określone w lit. a);

c)  nabycie robót i materiałów budowlanych;

d)  raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę̨ kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną̨ finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę̨ jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;

e)  raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż̇ określone w lit. d), poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu,

f)  nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R

2. koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych) oraz inne, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia (pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności).

3. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP (pomoc de minimis).

Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu mogącego podlegać dofinansowaniu w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna kwota dofinansowania
udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 7 mln PLN.

http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-1-3-1-popw-rok-2018?_ga=2.247308356.1782970868.1524513861-359419380.1521537680

< nowszy
starszy >

Pozyskujemy dotacje na Twoje innowacyjne pomysły!

O naszej firmie

Firma Subsydium działa od 2005 roku. Jesteśmy jedną z najskuteczniejszych firm na rynku, w zakresie doradztwa finansowego, pozyskiwania dofinansowania z zewnętrznych źródeł na realizację projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych w województwie lubelskim. Główny obszar działalności firmy to szeroko rozumiane usługi doradcze związane z planowaniem strategicznym, przygotowywaniem i realizacją projektów oraz doradztwem w zakresie pozyskiwania środków z UE.

Subsydium Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Wdrożenie rozwiązań cyfrowych umożliwiających automatyzację i cyfryzację procesów zarządzania projektami oraz procesów organizacji pracy pracowników drogą do zwiększenia odporności na czynniki losowe w tym epidemie Covid 19.
Celem projektu jest wprowadzenie w działalności firmy Subsydium sp. z o.o., sp.k, 4 innowacji procesowych w zakresie:
A. Procesów Biznesowych związanych z przechowywaniem danych o klientach i danych klientów:
B. Procesów biznesowych dotyczących  podpisywania umowy z kontrahentem
C. Procesów biznesowych  związanych z fakturowaniem klientów
D. Wewnętrznych procesów zarządczych związanych z uprawnieniami i dostępami pracowników do danych a także procesy umożliwiające zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa
Pracownicy otrzymają możliwość pracy zdalnej, możliwość szybkiego dostępu do danych cyfrowych, nastąpi również zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych danych zarówno za pomocą kopii samego systemu jak również przechowywanych baz danych.SFINANSOWANA W RAMACH REAKCJI UNII NA PANDEMIĘ COVID-19.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 168 900,00 PLN.
WARTOŚĆ WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 143 565,00 PLN

Nasz zespół

Jesteśmy przekonani, że usługi o wyjątkowej jakości mogą zapewnić klientom tylko wyjątkowi pracownicy. Stanowimy zespół skupiający ludzi o różnych profilach akademickich, doświadczeniu zawodowym i cechach osobowościowych. Nasza kultura, oparta na zasadzie współpracy i skupienia się na pracownikach, promuje wzajemny szacunek, otwartą wymianę poglądów i stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Subsydium jest wiodącą firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Budujemy relacje z klientami dzięki usługom świadczonym w oparciu o zasady najwyższej jakości, przejrzystości i uczciwości w działaniu. Nasza oferta jest kierowana do: firm działających we wszystkich sektorach gospodarki – zarówno do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych, samorządów, szpitali, uczelni wyższych, kościołów a także organizacji pozarządowych. Nasz zespół cieszy się opinią znakomitego doradcy przestrzegający zasady etyki i przejrzystości działań biznesowych. Nasza firma nie tylko pozyskuje finansowanie dla naszych klientów ale także prowadzimy obsługę finansową (rozliczanie) projektów, które otrzymały dotację. Nasi klienci są nominowani i wygrywają konkursy organizowane przez Instytucje Pośredniczące. Jedną z zasłużonych jest SIGMA SA, która otrzymała nagrodę w kategorii najbardziej Innowacyjna Firma.

Nasze Usługi

czytaj dalej
Dotacje unijne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Dotacje unijne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Dotacje unijne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Dotacje unijne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Dotacje unijne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Dotacje unijne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Nasze Usługi

B+R

Zgodnie definicją GUS, prace badawcze i rozwojowe są podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne. Polegają one bądź na poszukiwaniu możliwych zastosowań praktycznych dla wyników badań podstawowych bądź na poszukiwaniu nowych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych.

więcej

Wynikami badań stosowanych są modele próbne wyrobów, procesów czy metod. Nowe programy operacyjne finansowane ze środków UE na lata 2014 – 2020 stawiają przed polskimi firmami nowe wyzwania i nowe możliwości. W coraz większym stopniu finansowane będą projekty łączące sektor nauki z przemysłem, a także wysiłki firm inwestujących w sferę B+R. Konsekwencją takiego podejścia jest zmniejszenie nakładów na finansowanie projektów, których głównym celem jest zakup gotowych innowacyjnych maszyn i technologii.

Nasza firma reaguje na nowe wyzwania i dlatego już dziś pozyskujemy finansowanie a także rozliczamy projekty badawcze w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. Pomagamy też w kojarzeniu partnerów ze świata biznesu i nauki. Nasze doświadczenie możemy wykorzystać pomagając firmom skorzystać z dotacji na działania, które były mniej popularne w perspektywie finansowej 2007 – 2013. Dlatego też zapraszamy firmy, które chcą prowadzić własne badania, a także te które robią to we współpracy z Uczelniami Wyższymi czy Jednostkami Badawczo Rozwojowymi.

Dotacje unijne

Pozyskujemy dotacje dla firm działających we wszystkich sektorach gospodarki – zarówno do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych, samorządów, szpitali, uczelni wyższych, kościołów a także organizacji pozarządowych.

więcej

Firma Subsydium kładzie nacisk na profesjonalną obsługę Klienta, poprzez bliską współpracę i tworzenie długofalowych relacji. Dążąc do zapewnienia jak najpełniejszej obsługi naszych Klientów stworzyliśmy wyselekcjonowany zespół doradców posiadają
cych specjalistyczną wiedzę i praktyczną umiejętność rozwiązywania problemów.

Podejmujemy się realizacji projektów, co do których mamy uzasadnione przekonanie, że wnosimy wartość dodaną. Jednocześnie, nasza rola nie kończy się w momencie zamknięcia projektu, wspieramy Klienta również po jego zakończeniu.

Zarządzanie projektami

Firma Subsydium ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami (w tym pełnieniu funkcji Menadżera Projektu) finansowanymi zarówno ze środków UE jak i Programów Krajowych.

więcej

Wiele podmiotów, które otrzymały dofinansowanie przekonuje się, że pozyskanie dotacji to dopiero początek i nie jest gwarancją faktycznego otrzymania środków na konto. Realizacja projektu wiąże się z szeregiem czynności, które należ przeprowadzić aby dotacja została wypłacona.

Nasza firma pomaga zarówno na etapie wyboru wykonawcy (dostawcy) usług, wartości niematerialnych i prawnych, maszyn i urządzeń jak i na etapie rzeczowego i finansowego rozliczania projektów. Przygotowujemy sprawozdania, wnioski o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową, a także pomagamy na etapie kontroli projektów przez Instytucje zewnętrzne. Nasi klienci (ponad 500 rozliczonych projektów) zawsze otrzymali refundację poniesionych wydatków, a wszystkie prowadzone kontrole zewnętrznych instytucji kończyły się pozytywnym protokołem pokontrolnym.

Zielona Energia

Inwestycje związane z gospodarką niskoemisyjną wpisują się w realizację polityki klimatycznej UE – polityki ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z planami, w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 finansowane będą: (...)

więcej

Zgodnie z planami, w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 finansowane będą:
- Produkcja energii (wsparcie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła)
- Dystrybucja energii (sieci elektryczne, w tym inteligentne; sieci ciepłownicze i chłodnicze)
- Zużycie energii, w tym: kompleksową modernizację energetyczną budynków publicznych i mieszkalnych – deep energy retrofit,
działania realizowane przez przedsiębiorców (w tym wprowadzanie energooszczędnych technologii, moderni zacja energetyczna budynków, wprowadzanie systemów zarządzania energią), zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Interwencje prowadzone przy pomocy środków europejskich dotyczące OZE podporządkowane są nadrzędnemu celowi określonemu dla Polski w ramach tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego, zgodnie z którym udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii finalnej ma wynieść 15% w roku 2020.
Interwencje koncentrują się na:
- Wsparciu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
- Rozwoju i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zapewniających możliwość efektywnego wykorzystania produkowanej energii ze źródeł odnawialnych
- Wsparciu krajowego przemysłu dostarczającego urządzenia niezbędne do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jako branży o znacznym potencjale wzrostu w świetle rosnącego udziału OZE w miksie energetycznym.

Nasze Portfolio

Zapoznaj się z częścią zrealizowanych przez nas projektów. Kliknij w interesującą Cię kategorie, żeby rozwinąć listę.

SDS OPTIC Sp. z.o.o., UM w Lublinie, UP w Lublinie, UM we Wrocławiu, Fundacja Polskie Centrum Fotoniki I Światłowodów

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych służących do diagnostyki nowotworowej

10325506.00

SIGMA S.A., Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Wysokowydajne wentylatory lutniowe nowej generacji dla górnictwa podziemnego i odpylaczy suchych z mechanicznym systemem regeneracji filtrów oraz odpylacz suchy z mechanicznym systemem regeneracji filtrów

4177270.00

BIOLIVE INNOVATION SP. Z O.O.

Opracowanie systemu biotechnologicznych szybkich testów diagnostycznych stosowanych w medycynie weterynaryjnej

2978500.00

INGRIN sp. z o.o.

Autonomiczne miniaturowe urządzenia do badania jakości i weryfikacji autentyczności miodów pszczelich

2028114.00

IPT APPLIED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Światłowodowy sprzęgacz polaryzacyjny nowej generacji oparty na technologii światłowodów mikrostrukturalnych

2272507.00

IPT PLUS Sp. z o.o.

Światłowodowa matryca czujnikowa do pomiarów temperatury i ciśnienia w przemyśle naftowo-gazowym.

2196533.00

IPT SAFETY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zintegrowany systemu światłowodowych czujników naprężeń i temperatury do monitorowania warunków bezpieczeństwa w kopalniach

2220733.00

IPT ADVANCED Sp. z o.o.

Innowacyjny kompaktowy oświetlacz UV do terapii schorzeń dermatologicznych

1919891.00

INPHOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

„Zakup specjalistycznego moduł do szerokopasmowej charakteryzacji elementów i urządzeń fotonicznych jako możliwość świadczenia usług B+R na światowym poziomie”

2786000.00

IPT APPLIED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Moduł do wykonywania światłowodowych siatek Bragga na specjalnych i mikrostrukturalnych włóknach dwójłomnych drogą do rozwoju badawczego firmy IPT Applied Sp. z o.o.

1639400.00

INGRIN sp. z o.o.

Rozwój działalności B+R firmy Ingrin Sp. z o.o. poprzez zakup układu do pomiaru parametrów włókien specjalnych

1608600.00

IPT PLUS Sp. z o.o.

Inwestycja w infrastrukturę B+R umożliwiająca świadczenie usług na rzecz innych podmiotów przez firmę IPT Plus Sp. z o.o.

1618260.00

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów

Inwestycje w rozwój wysokich technologii poprzez zakup modułu do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych

2798530.00

IPT SAFETY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zakup modułu czujnikowego do wykonywania optycznych pomiarów rozproszonych w symulowanych warunkach kopalnianych umożliwiającego świadczenie usług B+R na rzecz innych podmiotów

1779400.00

IPT ADVANCED Sp. z o.o.

Rozwój infrastruktury B+R zwiększający prorynkową aktywność badawczą firmy IPT Advanced Sp. z o.o.

1747130.00

NDT-NET Spółka z o.o.

Wirtualny system archiwizacji i analizy cyfrowych danych obrazowych z badań nieniszczących wykorzystujący algorytmy uczenia maszynowego

1661458.00

A-SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji i oczyszczania nikotyny czystości farmaceutycznej.

2852945.00

USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Badania nad nowym produktem z branży bezzałogowych systemów latających.

2060250.00

AG IT PROJECT S.C.

Opracowanie innowacyjnej technologii monitoringu parametrów elektroenergetycznych środowisk centrów danych i ośrodków obliczeniowych w postaci "Black Box"

684907.00

Sigma S.A.

Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego poprzez stworzenie laboratorium w celu prowadzenia prac badawczo rozwojowych na rzecz sektora odzysku materiałowego surowców oraz sektora systemów wydobywczych

1656218.00

NDT-NET Spółka z o.o.

Stworzenie platformy wsparcia dla badań nieniszczących

1014558.00

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”OKRUSZEK” Tomasz Jarosiński

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji prażynek o obniżonej zawartości tłuszczu.

1646100.00

Centrum Stomatologii Kompleksowej ALDENT S.C. M. Paradowska G. Paradowski

Rozwój firmy Centrum Stomatologii Kompleksowej ALDENT S.C. M. Paradowska, G. Paradowski poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi autogennej augmentacji kości ze zmielonych zębów własnych pacjenta i PRF

1782411.00

Firma Kamieniarska ROAD MEMORY, Groszek Grabowiec Sławomir Chudoba

Wzrost konkurencyjności Firmy Kamieniarskiej Road Memory Sławomir Chudoba poprzez wdrożenie wyników prac B+R innowacyjnej technologii polerowania i cięcia kamienia i innowacyjnego produktu w postaci płyty multifunkcyjnej oraz dywersyfikację produkcji i usług

1999843.00

AKANZA Sp. z o.o.

Inteligentny chatbot zintegrowany z aplikacjami oraz systemami do zarządzania produkcją oprogramowania wynikiem wdrożenia prac B+R w firmie Akanza Sp. z o.o.

294000.00

"BITSTREAM" Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnych technologii dla bezpieczeństwa i niezawodności transmisji danych w energetyce i telekomunikacji

1803372.00

MAXCOLOR Sp. z o.o. Sp. K.

Wdrożenie innowacyjnej usługi malowania proszkowego w przedsiębiorstwie MAXCOLOR SP. Z O.O. SP. K.

1367036.00

BERBERYS Alicja Grzegorczyk, Subsydium

Stworzenie innowacyjnego obiektu turystycznego smart o wysokim stopniu autonomiczności przez firmę Berberys

1003987.00

Przedsiębiorstwo Handlowe „EXPORT-IMPORT” Tomasz Prokopiuk

Rozwój Przedsiębiorstwa Handlowego „Export-Import” Tomasz Prokopiuk poprzez zakup nowoczesnych i innowacyjnych urządzeń i sprzętu

708567.00

Energomet Piotr Wolski

Zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa ENERGOMET Piotr Wolski poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii produkcji okien łukowych.

1095067.00

FAMIKO-BUD Sp. z o.o.

Rozwój przedsiębiorstwa FAMIKOBUD Sp. z o.o. poprzez uruchomienie innowacyjnej stacji obsługi pojazdów

1939564.00

SIGMA S.A

Wzrost konkurencyjności firmy SIGMA S.A. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii dla przemysłu i technologii przetwarzania odpadów.

1722500.00

POLDAN L. Monicelli, R. Smania Spółka Jawna

Uruchomienie innowacyjnego zakładu produkcji odzieżowej w Stoczku Łukowskim przez POLDAN L.Monicelli, R. Smania Spółka Jawna

698565.00

Zakład Kamieniarski „Granit” Dulniak Spółka Jawna

Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego „Granit” Duźniak Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń.

2000000.00

Wodrol Sp. z.o.o.

Rozwój przedsiębiorstwa WODROL Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia technologicznego.

757980.00

BIDSTOL Kazimierz Baryła, Bidaczów Nowy

Rozwój przedsiebiorstwa „BIDSTOL” Kazimierz Baryła poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do łączenia elementów drewnianych na długość.

240000.00

CARRARA sp. z o.o., Lublin

Rozwój przedsiębiorstwa „CARRARA” Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń.

475897.00

Lenartowicz Andrzej Lenartowicz, Lublin

Rozwój przedsiębiorstwa Lenartowicz poprzez uruchomienie innowacyjnego serwisu samochodów ciężarowych

1999632.00

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GREM" GLONEK SPÓŁKA JAWNA

Wzrost konkurencyjności PPUH GREM Glonek Sp.j. poprzez wdrożenie innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej

1914869.00

ALRANET SP. Z O.O.

ROZWÓJ FIRMY ALRANET SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO DOBÓR ATRAKCJI DLA KLIENTA W CZASIE WOLNYM.

427460.00

C2C SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji cienkosciennych opakowań foliowych bezpiecznych dla żywności i środowiska

1999652.00

LERANET SP.Z.O.O.

Rozwój firmy LERANET Sp. z.o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego

411600.00

REKUPERA HEALTH SP. Z O.O

Wdrożenie innowacyjnego produktu Recupero - FIT przez firmę Rekupera Health Sp. z o.o. w miejscowości Piotrawin

941708.00

"EURORAP" ANDRZEJ RAPA

Wdrożenie do oferty innowacyjnej torfowej okrywy bioselektywnej przez przedsiębiorstwo Eurorap Andrzej Rapa w miejscowości Puchaczów

1350035.00

1. MAL-PLAST KONRAD RYMARCZYK 2. P.H.U. KONRAD RYMARCZYK 3. P.H.P.U. "BURDA BRAND" KONRAD RYMARCZYK

Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych

1990740.00

RAD-STAL BIS SPÓŁKA CYWILNA KONRAD I WITOLD RADKOWSCY

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Rad Stal Bis S.C. dzięki wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania wytwarzania stożkowych kół zębatych w oparciu o maszyny sterowane numerycznie.

1050000.00

PLATINEUM SPÓŁKA Z O.O.

Wdrożenie w przedsiębiorstwie Platineum Sp. z o.o. innowacyjnej technologii odzysku metali z płytek elektronicznych.

1890217.00

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "INTER-GLASS" BARBARA BALOG

WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PPH INTER-GLASS BARBARA BALOG POPRZEZ WDROŻENIE UDOSKONALONYCH PRODUKTÓW

1517287.00

F.H.U. "PAPER TRADE" PIOTR PANASIUK

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kopert w działalności F.H.U. Papertrade

668500.00

Sigma S.A.

Dywersyfikacja produktowa firmy SIGMA S.A. poprzez opracowanie oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnych maszyn specjalnego przeznaczenia dla przemysłu kuźniczego oraz walcowni dostosowanych do konkretnych warunków oraz potrzeb użytkownika

4540657.00

ZAKŁAD KAMIENIARSKI "GRANIT" DULNIAK SPÓŁKA JAWNA

Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego „GRANIT”Dulniak Sp. J. poprzez wdrożenie wyników prac B+R w innowacyjnej technologii polerowania kamienia oraz dywersyfikację produkcji

1654144.00

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE "TERMOCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rozwój firmy PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE TERMOCHEM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii montażu płaszcza izolacji w branży izolacji przemysłowej

482706.00

As-Babuni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wdrożenie prac B+R w innowacyjnej technologii produkcji nowych, suchych wafli smakowych szansą na ekspansję firmy As-Babuni na rynku międzynarodowym

797796.00

Sigma S.A.

Wzrost konkurencyjności firmy SIGMA S.A. oraz rozszerzenie rynków zbytu poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej polegającej na zastosowaniu metody badań z termiczną analizą parametrów procesu skrawania stopów metali na bazie magnezu, tytanu i aluminium

1606826.00

MEBLE R.C.BARZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA

"Zwiększenie dostępności nowoczesnych i kompleksowych technik rehabilitacji schorzeń kręgosłupa dla ludności województwa lubelskiego"

832731.00

"CASTEL ENGINEERING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

"Wzrost konkurencyjności firmy Castel Engineering Polska Sp. z o.o. poprzez wdrożenie prac B+R w innowacyjnej technologii produkcji wibroizolatorów wytwarzanych z granulatów gumowych po recyklingu"

1123181.00

ZAKŁAD KAMIENIARSKI BIELAK ALBERT

„Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego Bielak Albert poprzez wdrożenie wyników prac B+R w innowacyjnej, autorskiej technologii polerowania i płomieniowania kamienia”

1999766.00

PAPER TRADE LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie Paper Trade Lublin Spółka z o.o.

910000.00

NOWOMEDICA Sp. z o.o.

Podniesienie produktywności firmy "Nowomedica Sp. z o.o." poprzez upowszechnienie innowacyjnej usługi opartej o wyniki prac B+R

1957165.00

Wyka Marcin Zakład Usługowo Produkcyjny STALMA

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w Zakładzie Usługowo – Produkcyjnym STALMA”

1585094.00

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "INTER-GLASS" BARBARA BALOG

Wdrożenie Innowacyjnej technologii wytwarzania szkła laminowanego hartowanego

1894214.00

GORBI PIOTR GARBACZ

„Wzrost konkurencyjności firmy GORBI Piotr Garbacz poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w postaci Pergola Bioclimatic Plus"

1998550.00

Wiatrzyk Marek Firma FOREST

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów drewianych szansą na rozszerzenie działalności eksportowej

1998632.00

A-SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wzrost konkurencyjności firmy A-sense Sp. z o.o. poprzez wdrożenie prac B+R w innowacyjnej technologii produkcji kannabidiolu syntetycznego

1978138.00

PLANTALUX Sp. z o.o.

Dalszy rozwój promocji i internacjonalizacji na rynkach zagranicznych marki produktowej LED COB -systemu doświetlania roślin firmy PLANTALUX Sp. z o.o.

200250.00

DELIFOODS Sp. z o.o. Sp. K.

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji produktów mleczarskich firmy Delifoods Sp. z o.o. Sp. k.

168075.00

"BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa "BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. poprzez przygotowanie do wdrożenia Modelu biznesowego Internacjonalizacji

351645.00

DELIFOODS Sp. z o.o. Sp. K.

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji produktów mleczarskich firmy Delifoods Sp. z o.o. Sp. k.

69225.00

SDS Optic S.A.

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji urządzenia medycznego służącego do wykrywania substancji aktywnych biologicznie

802693.00

Petit Skład -Druk- Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Lublin

Rozwój zakładu poligraficznego „Petit” drogą dywersyfikacji świadczonych usług poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych.

1254975.00

ZARTMET A.Ziemiński, J.Ziemińska Spółka Jawna, Zamość

Budowa pozycji lidera wśród producentów pokryć dachowych drogą innowacji i rozszerzania asortymentowej gamy produktów przez firmę „ZARTMET”.

1999574.00

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GREM" GLONEK SPÓŁKA JAWNA

Wzrost konkurencyjności PPUH GREM Glonek Sp.j. poprzez wdrożenie innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej

1914869.00

ALRANET SP. Z O.O.

ROZWÓJ FIRMY ALRANET SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO DOBÓR ATRAKCJI DLA KLIENTA W CZASIE WOLNYM.

427460.00

C2C SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji cienkosciennych opakowań foliowych bezpiecznych dla żywności i środowiska

1999652.00

LERANET SP.Z.O.O.

Rozwój firmy LERANET Sp. z.o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego

411600.00

REKUPERA HEALTH SP. Z O.O

Wdrożenie innowacyjnego produktu Recupero - FIT przez firmę Rekupera Health Sp. z o.o. w miejscowości Piotrawin

941708.00

"EURORAP" ANDRZEJ RAPA

Wdrożenie do oferty innowacyjnej torfowej okrywy bioselektywnej przez przedsiębiorstwo Eurorap Andrzej Rapa w miejscowości Puchaczów

1350035.00

1. MAL-PLAST KONRAD RYMARCZYK 2. P.H.U. KONRAD RYMARCZYK 3. P.H.P.U. "BURDA BRAND" KONRAD RYMARCZYK

Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych

1990740.00

RAD-STAL BIS SPÓŁKA CYWILNA KONRAD I WITOLD RADKOWSCY

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Rad Stal Bis S.C. dzięki wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania wytwarzania stożkowych kół zębatych w oparciu o maszyny sterowane numerycznie.

1050000.00

PLATINEUM SPÓŁKA Z O.O.

Wdrożenie w przedsiębiorstwie Platineum Sp. z o.o. innowacyjnej technologii odzysku metali z płytek elektronicznych.

1890217.00

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "INTER-GLASS" BARBARA BALOG

WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PPH INTER-GLASS BARBARA BALOG POPRZEZ WDROŻENIE UDOSKONALONYCH PRODUKTÓW

1517287.00

F.H.U. "PAPER TRADE" PIOTR PANASIUK

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kopert w działalności F.H.U. Papertrade

668500.00

Sigma S.A.

Dywersyfikacja produktowa firmy SIGMA S.A. poprzez opracowanie oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnych maszyn specjalnego przeznaczenia dla przemysłu kuźniczego oraz walcowni dostosowanych do konkretnych warunków oraz potrzeb użytkownika

4540657.00

ZAKŁAD KAMIENIARSKI "GRANIT" DULNIAK SPÓŁKA JAWNA

Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego „GRANIT”Dulniak Sp. J. poprzez wdrożenie wyników prac B+R w innowacyjnej technologii polerowania kamienia oraz dywersyfikację produkcji

1654144.00

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE "TERMOCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rozwój firmy PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE TERMOCHEM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii montażu płaszcza izolacji w branży izolacji przemysłowej

482706.00

As-Babuni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wdrożenie prac B+R w innowacyjnej technologii produkcji nowych, suchych wafli smakowych szansą na ekspansję firmy As-Babuni na rynku międzynarodowym

797796.00

Sigma S.A.

Wzrost konkurencyjności firmy SIGMA S.A. oraz rozszerzenie rynków zbytu poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej polegającej na zastosowaniu metody badań z termiczną analizą parametrów procesu skrawania stopów metali na bazie magnezu, tytanu i aluminium

1606826.00

MEBLE R.C.BARZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA

"Zwiększenie dostępności nowoczesnych i kompleksowych technik rehabilitacji schorzeń kręgosłupa dla ludności województwa lubelskiego"

832731.00

"CASTEL ENGINEERING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

"Wzrost konkurencyjności firmy Castel Engineering Polska Sp. z o.o. poprzez wdrożenie prac B+R w innowacyjnej technologii produkcji wibroizolatorów wytwarzanych z granulatów gumowych po recyklingu"

1123181.00

ZAKŁAD KAMIENIARSKI BIELAK ALBERT

„Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego Bielak Albert poprzez wdrożenie wyników prac B+R w innowacyjnej, autorskiej technologii polerowania i płomieniowania kamienia”

1999766.00

PAPER TRADE LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie Paper Trade Lublin Spółka z o.o.

910000.00

NOWOMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o wyniki prac B+R przez firmę "Nowomedica Sp. z o.o."

1999956.00

Wyka Marcin Zakład Usługowo Produkcyjny STALMA

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w Zakładzie Usługowo – Produkcyjnym STALMA”

1585094.00

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "INTER-GLASS" BARBARA BALOG

Wdrożenie Innowacyjnej technologii wytwarzania szkła laminowanego hartowanego

1894214.00

GORBI PIOTR GARBACZ

„Wzrost konkurencyjności firmy GORBI Piotr Garbacz poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w postaci Pergola Bioclimatic Plus"

1998550.00

Wiatrzyk Marek Firma FOREST

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów drewianych szansą na rozszerzenie działalności eksportowej

1998632.00

A-SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wzrost konkurencyjności firmy A-sense Sp. z o.o. poprzez wdrożenie prac B+R w innowacyjnej technologii produkcji kannabidiolu syntetycznego

1978138.00

ORTI Byliński sp. k., Lublin

Rozwój przedsiębiorstwa ORTI Byliński Sp.k. poprzez wprowadzenie do oferty usługowej firmy zaawansowanych usług z branży informatycznej

497180.83

Powiat Żuromin

Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego

2118878.25

Miasto Przasnysz

Przasnyskie okno na świat. Szerokopasmowy Internet w Przasnyszu jako przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

278800.00

Miasto Przasnysz

ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu

469768.26

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Informatyzacja Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (etap 2)

3721197.81

Powiat Hrubieszów

Nowe technologie – lepsza jakość publicznych usług internetowych w Powiecie Hrubieszowskim

4264808.00

Gmina Kock

Budujemy społeczeństwo informacyjne w gminach Kock, Jeziorzany, Michów

1586578.89

Gmina Bychawa

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Gminy Bychawa

907002.02

Gmina Miejska Świdnik

Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańćow Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów o Gminy Skierbieszów

3318325.20

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

2189277.00

Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli

Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług publicznych przez Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli

1367473.43

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Celejowie

Uruchomienie systemu do prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z uruchomieniem e-usługi publicznej w SP PZOL w Celejowie

909166.80

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

2749677.74

Gmina Piaski

Czysta energia w gminie Piaski - montaż instalacji solarnych,fotowoltaicznych i kotłów na biomasę

6889819

ENERGY PROGRAM ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Stójło, gmina Siennica Różana przez firmę Energy Program One Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

1804090

GREEN LIGHT SP. Z.O.O.

Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Zaburze przez firmę GREEN LIGHT Sp. z.o.o.

1596650

MTS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Budowa farmy słonecznej w m. Kock dz. Nr 752/1

1687966

GREENSAP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w miejscowości Kolonia Żółkiew, gmina Żółkiewka przez firmę Greensap Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

1919230

"WODROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Przypisówka Gm. Firlej dz. Nr 847/3

1553618

SŁAWIŃSKI JACEK NIERUCHOMOŚCI SŁAWIŃSKI

"Budowa farmy słonecznej na dachu budynku w m. Wisznice gm. Wisznice dz. nr. 499/1"

200880

BIO-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie BIO-ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

129999

PAWEŁ SKERCZYŃSKI HANDEL I USŁUGI

Zwiększenie efektywności energetycznej firmy Paweł Skerczyński Handel i Usługi poprzez montaż pomp ciepła

236475

MARIOLA PIKUL AUTO PIKUL

Instalacja fotowoltaiczna w przedsiębiorstwie Mariola Pikul Auto Pikul

305290

LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA

Projekt instalacji fotowoltaicznej na gruncie przy budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

142709

"EKO-INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 600 kWp w miejscowości Połoski Stare, gm. Piszczac

946812

Gmina Wierzbica

Energia odnawialna w gminie Wierzbica

2609808

Gmina Puchaczów

Odnawialne źródła czystej energii w Gminie Puchaczów - montaż paneli fotowoltaicznych

2969573

Gmina Opole Lubelskie

Ekologiczny dom w Gminie Opole Lubelskie- etap I

4113265

Gmina Końskowola

Zielona energia szansą rozwoju Gminy Końskowola

4788532

Gmina Konstantynów

Słońce źródłem energii w Gminie Konstantynów

2447263

Gmina Trawniki

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do budowy systemów fotowoltaicznych i biomasy w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Trawniki.

1726022

Gmina Puchaczów

Odnawialne źródła energii w Gminie Puchaczów- montaż kolektorów słonecznych etap II.

2882326

Gmina Dołhobyczów

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dołhobyczów i w Gminie Mircze

2483020

Gmina Milejów

Odnawialne Źródła Energii szansą poprawy środowiska naturalnego na terenie Gminy Milejów

4682790

Gmina Leśna Podlaska

Zielona Energia w Gminie Leśna Podlaska

2873841

Gmina Dzierzkowice

Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice

5177750

Gmina Adamów

Energia odnawialna w Gminie Adamów

2286889

Gmina Krzczonów

Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w Gminie Krzczonów

5048350

Gmina Cyców

Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców

1027586

"GREY" W.Kot, T.Kalinowski s.c.

Termomodernizacja budynku biurowo-usługowego przy ul. Grenadierów 13 w Lublinie

498428

INSTAL-SERWIS LUBARTÓW WOJCIECH OSIECKI

Poprawa efektywności energetycznej firmy INSTAL SERWIS Lubartów Wojciech Osiecki

436420

Mind Consulting Jakub Zieliński

Poprawa Efektywności Energetycznej Przedsiębiorstwa Mind Consulting Jakub Zieliński

174223

SYNTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Termomodernizacja budynku administracyjno - magazynowego przy ul. Starościńskiej 16 w Chełmie.

377093

Krzysztof Skrok GOLDEN AMBER, Krzysztof Skrok CARMAX, HOSTEL 74

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Kolejowej 18 w Hrubieszowie.

424550

"B 4 BARTECKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY HOTELU LAUREAT WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I TOWARZYSZĄCĄ

1257958

NZOZ DŁUGOTERMINOWA OPIEKA DOMOWA IRENA STEFANIAK

Rozbudowa i przebudowa budynku isniejącego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego

971795

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - sp. z o.o.

Termomodernizacja dwóch budynków zlokalizowanych na Zajezdni Autobusowej MPK Lublin Sp. z o.o. w Lublinie.

1694705

P.W. "AGA" Agata Jączyk

Termomodernizacja budynków w Klimusinie oraz Milejowie – Osadzie w celu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa P.W. „AGA” AGATA JĄCZYK

345021

LALAK SYLWESTER MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA

Termomodernizacja budynku handlowo – usługowo – biurowego przy ul. Słowackiego 2 w Puławach.

1314412

Zieliński Janusz Restauracja „ARKADIA”

Termomodernizacja istniejącego budynku hotelarsko - gastronomicznego oraz wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii - paneli fotowoltaicznych o mocy 16,2 kW.

335605

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "STAMPOL" SPÓŁKA JAWNA L I K STANKIEWICZ

Nadbudowa, przebudowa i remont na potrzeby docieplenia budynku magazynowego z częścią biurową z wewnętrzną instalacją gazową niskiego ciśnienia przy ulicy Opolskiej 35 dz. nr. ew. 20/1 w Józefowie nad Wisłą

822952

PAWEŁ SKERCZYŃSKI HANDEL I USŁUGI

Termomodernizacja budynku ujeżdżalni z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

820919

'JAQBS'' JAKUB SUROWIEC

Termomodernizacja budynku usługowo – biurowego położonego w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 53B.

240819

STRUGALSKA BOŻENA ZAJAZD KMICIC, REDSTAR

Termomodernizacja budynku Hotelu Kmicic w Kraśniku

646813

MEBLE HEBAN Sp. z o. o. Sp. k.

Remont budynku salonu meblowego w Hrubieszowie, ul. Dworcowa 10

268563

WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Przebudowa i remont istniejących budynków mieszkalno-usługowych oraz ich rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Lubartowskiej 16/ Wodopojnej 13 w Lublinie

1147466

CAPITAL SPÓŁKA JAWNA D.KRZĄSTEK - M.GOŁĘBIOWSKI

Przebudowa, remont i ocieplenie budynku usługowego

1264898

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "ROZTOCZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Termomodernizacja budynku Hotelu Renesans

589042

Piotr Fryszkowski

Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F oraz Budowlanej 6 w Lublinie

1086734

LALAK SYLWESTER MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA

Termomodernizacja budynku magazynowego przy ul.Technicznej 4 w Lublinie

1323983

P.H.U.BEMAR MARZENA SZCZEPANIAK

Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla potrzeb usług z częścią biurowo-handlową i magazynową

148094

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOMUNALNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Termomodernizacja budynków: usługowo – handlowego, usługowego oraz kotłowni z częścią socjalną

494141

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Termomodernizacja budynku administracyjno – socjalnego z częścią magazynową i halą warsztatową

721045

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Hubert Niedziałek

Termomodernizacja i remont budynku usługowego

286394

Zieliński Janusz Restauracja „ARKADIA"

Termomodernizacja obiektu hotelowego z restauracją

957037

Gmina Skierbieszów

Niskoemisyjne oświetlenie w Gminie Skierbieszów

1139440

Gmina Krzczonów

Energooszczędne technologie oświetlenia ulic w Gminie Krzczonów

1942298

Gmina Leśna Podlaska

Energooszczędne oświetlenie w Gminie Leśna Podlaska

1316842

Gmina Bychawa

Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w gminie Bychawa

1329400

Miasto Dęblin

Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin

3602788

Gmina Stoczek Łukowski

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stara Róża - etap I oraz zakup chloratora sieci wodociągowych

3179720

Gmina Leśna Podlaska

Usprawnienie systemu gospodarki wodno-ściekowej

3282000

Gmina Gościeradów

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

4858775

Gmina Batorz

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

2226656

Przedsiębiorstwo usługowo-Produkcyjne Sp. Z o.o.

Zakup samochodu śmieciarki wraz z kontenerami do zbiórki odpadów komunalnych w gminie Hańsk.

135600

Gmina Księżpol

Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Płusy.

3826885

Gmina Stary Zamość

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Zamość

2492306

Gmina Potok Górny

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipiny Górne-Borowina i Jasiennik Stary oraz monitoringu przepompowni ścieków

3093473

Gmina Leśna Podlaska

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bukowice, Bukowice-Kolonia, Droblin, Klukowszczyzna, Leśna Podlaska, Mariampol, Nosów, Nosów-Kolonia, Ossówka, Witulin, Witulin-Kolonia, wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Leśnej Podlaskiej

3139692

Gmina Drelów

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drelów oraz budowa sieci wodociągowej we wsi Szóstka- Drelów ( ul. Augustówka) i Szachy.

4000000

Gmina Łukowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chmielek.

1851007

Gmina Krzczonów

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzczonów

1430642

Gmina Obsza

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wola Obaszańska i Zamch – Załom Mały i Podkolonia.

3908453

Gmina Piaski

Kompleksowy system wodno-ściekowy gminy Piaski wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Piaski

4000000

Gmina Sitno

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sitno w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej(II ETAP) dla osiedla domków jednorodzinnych w Jarosławcu oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sitnie

3647172

Gmina Mircze

Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków – Gmina Mircze

15089056

Spółka Wodno Ściekowa Jezioro Białe-Glinki

Rozbudowa i modernizacja wodociągów i kanalizacji w regionalnym Centrum Rekreacji i Wypoczynku Województwa Lubelskiego – Okuninka – Orchówek

5642640

Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego

Budowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych „Adamki” w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski

19210924

Gmina Urszulin

Gospodarka odpadami na terenie gminy Urszulin

920550

Gmina Urszulin

Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Wytyczno

3363026

Gmina Obsza

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zamchu

959557

Gmina Milejów

Zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę poprzez modernizacje systemu zbiorczej sieci wodociągowej na terenie Gminy Milejów

3054487

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Poprawa systemu zagospodarowania w wodę gminy Opole Lubelskie

2718844

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TERESPOLU

Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w mieście Terespol.

2305216

Gmina Urszulin

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin

172423

Gmina Końskowola

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Końskowola

808166

Gmina Obsza

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice – Dorbozy – Olchowiec – Zamch, IV etap w miejscowości Babice, oraz przebudowa i remont przepompowni wody w miejscowości Babice

4973651

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RYKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej Swatowska w Rykach wraz z systemami monitoringu sieci i zdalnego odczytu wodomierzy.

4002913

Gmina Cyców

Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Cyców na działce nr 133

1057007

Gmina Konstantynów

„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Konstantynów”

2591087

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o.

Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do wodociągu gminnego w ul. Klarowskiej w miejscowości Milejów-Osada.

873987

Gmina Wierzbica

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Aglomeracji Wierzbica dla m. Busówno , Busówno Kolonia, Kozia Góra, Staszyce.

3430275

Gmina Stoczek Łukowski

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych Dębina w Woli Kisielskiej.”

2860440

Gmina Dzierzkowice

Przebudowa wodociągu w m. Ludmiłówka i część m. Dzierzkowice-Zastawie i Dzierzkowice-Góry wraz z modernizacją ujęcia wody

1104491

Gmina Milejów

Budowa i modernizacja infrastruktury uzdatniania i poboru wody stacji wodociagowej w Wólce Łańcuchowskiej, gm. Milejów

530856

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o.o.

Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin

3301990

Gmina Stężyca

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Stężyca poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Stężycy i Brzezinach wraz z wykonaniem studni w Brzezinach

2976899

Parafia Ewangelicko- Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie

Przebudowa i remont zabytkowego Kościoła Św. Trójcy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie

1739538

Gmina Stoczek Łukowski

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na filię biblioteki publicznej w Jedlance

1674166

Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

Modernizacja zabytkowego Zespołu Synagogalnego we Włodawie - Dom Pokahalny i tereny przyległe

1128974

Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

Modernizacja zabytkowego Zespołu Synagogalnego we Włodawie - Wielka Synagoga i Mała Synagoga.

3093695

Gmina Miasto Terespol

Zachowanie i udostępnienie zabytkowego pomnika budowy Traktu Brzeskiego wraz z ofertą kulturalną w Terespolu

960653.57

PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sitaniec

Budowa kompleksu hotelowego ARTIS ze SPA i kręgielnią w miejscowości Sitaniec Gmina Zamość

1999959

Xerograf Jolanta Sobczuk, Opole Lubelskie

Urozmaicenie oferty turystycznej w powiecie opolskim poprzez uruchomienie Restauracji „Piwnica Smaku” w Opolu Lubelskim.

186300

Auto Pikul Mariola Pikul, Puławy

Budowa Hotelu Pikul w Puławach

1999615

LUBGEN FARMA Sp. z o.o., Nałęczów

Adaptacja zabytkowych budynków Willi Różana w Nałęczowie na pensjonat

1166640

Wodrol Sp. z o.o., Lublin

Budowa i wyposażenie Hotelu Wieniawski w Lublinie

1999671

Paweł Skerczyński Gospodarstwo Rolne, Rakowiska

Adaptacja zabytkowego XIX dworu w miejscowości Droblin na restaurację z zapleczem noclegowym.

1999299

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FOX-BIS” Elżbieta Nizio Biłgoraj

Remont i adaptacja pod potrzeby turystyki zabytkowego dworu „Sanna” w Wierzchowiskach II.

1999866

Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego spółka z o.o., Puławy

Budowa i wyposażenie Pensjonatu „Kazimierski” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

1999870

Gmina Biszcza

Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo- sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim

8000000

Gmina Łukowa

„Adaptacja dawnego „Aresztu” na Izbę Pamięci Regionalnej wraz z zagospodarowaniem przestrzenie wokół niego oraz budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

449591

Gmina Wąwolnica

Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką Gminną w miejscowości Wąwolnica

500000

Gmina Krzczonów

Remont i adaptacja budynku w miejscowości Kosarzew Dolny i Sobieska Wola Druga na cele społeczno – kulturalne.

330447

Gmina Księżpol

Zagospodarowanie centrum miejscowości Księżpol

319386

Gmina Obsza

Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Babice

195833

Ochotnicza Straż Pożarna Kozice Górne

Adaptacja strażnicy OSP na świetlicę wiejską w Kozicach Górnych

500000

Gmina Piaski

Zagospodarowanie centrum Piask poprzez odnowienie i urządzenie szaty roślinnej, elementów małej architektury, chodników i parkingów – II etap

500000

Ochotnicza Straż Pożarna Siedliszczki

Budowa świetlicy wiejskiej kulturalno – oświatowej w miejscowości Siedliszczki

469314

Gmina Sosnówka

Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w miejscowości Czeputka

424732

Gmina Sitno

Utworzenie Centrum Kultury w miejscowości Sitno

404817

Gmina Łabunie

Utworzenie Centrum Kultury w miejscowości Łabunie

193115

Gmina Hańsk

Zagospodarowanie przestrzenne centrum miejscowości Dubeczno

304199

Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie

Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską pełniącą funkcje społeczno-kulturalne wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Liśniku Dużym – Kolonii

374119

Gmina Konstantynów

Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakanale

500000

Gmina Grabowiec

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Grabowiec

316132

Gmina Opole Lubelskie

Rozbudowa budynku kina Opolanka w Opolu Lubelskim

2643341

Gmina Łęczna

Rewitalizacja zespołu dworsko – parkowego Podzamcze

2020407

Miasto Międzyrzec Podlaski

Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim

2256921

Miasto Radzyń Podlaski

Rewitalizacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim.

1002161

Miasto Radzyń Podlaski

Rewitalizacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim.

1159486

Powiat Włodawski

„Zagospodarowanie budynków publicznych obszaru Powiatu Włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury”

5117454

Międzyrzec Podlaski

Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim

2256921

Parafia rzymsko - katolicka pw. Św. Mikołaja w Lublinie

Rewitalizacja zabytkowego kościoła p.w. Św. Mikołaja w Lublinie.

964752

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

Rzemiosło w przestrzeni kulturowej Lubelszczyzny

720759

Gmina Biłgoraj

Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Biłgoraj poprzez rozbudowę remizo-świetlicy w Nadrzeczu.

994094

Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie

Przebudowa i rozbudowa obiektów bibliotek na potrzeby multimedialnych ekspozycji dotyczących dziedzictwa kulturowego Polesia

3372674

Gmina Łęczna

Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie zespołu dworsko – parkowego Podzamcze

1730112

Gmina Opole Lubelskie

Centrum Edukacji i Rekreacji Przyrodniczej w Gminie Opole Lubelskie

3520373

Gmina Biłgoraj

Aktywnie i wirtualnie po Ziemi Biłgorajskiej

2775605

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej

Modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktyczno – badawczych Wydziałów Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki Fizyki i Informatyki i Chemii UMCS w Lublinie

12269979.00

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy. Biblioteka Główna – Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej w Lublinie

14995875.00

Miasto Lublin

Budowa „Akademii Golfa” nad zalewem Zemborzyckim w Lublinie

678529.00

Gmina Wola Uhruska

Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej

4655866.00

Gmina Stężyca

Centrum Edukacyjno-Sportowe Gminy Stężyca

9568144.00

Gmina Borzechów

Budowa budynku Gimnazjum w miejscowości Borzechów Kolonia – etap robót wykończeniowych i wyposażenia obiektu

1270168.00

LIDER Centrum Języków Obcych Agata Granda

Dwujęzyczny Klub Dziecka SMART – opieka żłobkowa dla dzieci do 3 lat

1910794.00

Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki" Joanna Johan

Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy

835947.00

Gmina Piaski

Budowa budynku użyteczności publicznej w Piaskach- przedszkola z odziałem żłobka, w tym pomieszczenia żłobka, pomieszczenia wspólne, wyposażenie.

2725706.00

Gmina Cyców

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie

799000.00

Gmina Dzierzkowice

Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Dzierzkowice poprzez budowę przedszkola w m. Terpentyna

850000.00

Gmina Skierbieszów

Rozwój infrasturktury przedszkolnej na terenie Gminy Skierbieszów poprzez przebudowę przedszkola w miescowości Skierbieszów

850000.00

Leszek Lendzion

„Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę przedszkola w Kopinie gm. Stanin.”

211381.00

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Tęczowy Domek - Edyta Dąbska

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę przedszkola w Świdniku

283254.00

Gmina Urszulin

Budowa i przebudowa infrastruktury przedszkoli w Gminie Urszulin

645907.00

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

Doposażenie w sprzęt medyczny placówki POZ w Tomaszowie Lubelskim

76817.00

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

„Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, celem utworzenia w jednostce Centrum Urazowego dla dzieci”

5571058.00

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

„Wsparcie infrastruktury Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie poprzez przebudowę oraz doposażenie Bloku Operacyjnego, Działu Sterylizacji, Dezynfekcji oraz Stacji Łóżek i Zakładu Diagnostyki Obrazowej”

17025254.00

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

„Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie (do dnia 15.09.2014 r. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie) oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia”

31805159.00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Modernizacja budynku głównego SP ZOZ w Parczewie

6439660.00

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

4548064.00

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebszeszynie

Optymalizacja usług medycznych w SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie poprzez doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Izby Przyjęć oraz jednostek pomocniczych i diagnostycznych niezbędnych do ich działania

2183680.00

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Doposażenie i modernizacja oddziałów szpitala SPZOZ w Hrubieszowie

4584477.00

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

Zdrowie SPZZOZ w Janowie Lubelskim – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby szpitala

4584689.00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Modernizacja SPZOZ w Lubartowie w zakresie przeniesienia Bloku Operacyjnego do nowej lokalizacji wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych oraz doposażeniem tego obszaru

4585117.00

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia

4923157.00

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie

"Podniesienie efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ we Włodawie poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny”

1231070.00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach

Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo – Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. Dr Wojciecha Oczki w Bełżycach

2885543.00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Optymalizacja usług medycznych SPZOZ w Kraśniku poprzez przebudowę i modernizację pomieszczeń oraz zakup sprzętu medycznego

5861271.00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

4553146.00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

Zwiększenie dostępności do świadczeń diagnostycznych i zabiegowych dla pacjentów SPZOZ w Łęcznej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego

4585203.00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

Modernizacja oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu medycznego przez SPZOZ w Puławach.

8418033.00

PPH Comed Jan Kloc

Podniesienie jakości świadczenia usług przez POZ Comed Jan Kloc w Cycowie

99236.00

CENTRUM MEDYCZNE "VITA" PAWEŁ SKRĘTOWICZ

Modernizacja Centrum Medycznego VITA Paweł Skrętowicz w Urszulinie poprzez zakup sprzętu medycznego

80237.00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

99999.00

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "OMNI - MED" 22- 100 CHEŁM, ZACHODNIA 29 GRAŻYNA ORDYNIEC

Poprawa jakości usług i dostępności w przychodni NZOZ Omni-Med w Chełmie.

99966.00

NASZE ZDROWIE PIOTR MOMOT I PARTNER - SPOŁKA LEKARZY

Poprawa jakości i dostępności usług w Nasze Zdrowie Piotr Momot i partner - spółka lekarzy w placówkach w Biłgoraju i Frampolu.

99742.00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

1100123.00

Kościół Rektoralny p.w. Wszystkich Świętych w Lublinie

Rewaloryzacja cmentarza przy ul. Lipowej w Lublinie – dziedzictwa ekumenizmu i wielokulturowości

1868597.00

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Centrum charytatywne Caritas w Krasnymstawie

1513747.00

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie

Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie osiedla Cicha, Orlicz-Dreszera - termomodernizacja, komunikacja, bezpieczne osiedla

2895992.00

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Renowacja Pałacu Morskich - dawnej Resursy Kupieckiej przy ulicy Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie

12452663.00

Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie

Renowacja Pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina

9928117.00

Gmina Miejska Ryki

Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki

10963001.00

Gmina Miejska Świdnik

Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału w tym kulturowego

8899888.00

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie

Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie - sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców

6635923.00

Gmina Miejska Włodawa

Rewitalizacja Włodawy

14228670.00

Gmina Opole Lubelskie

Opole Lubelskie do dotknięcia, do zasmakowania - rewitalizacja gospodarczo-społeczna historycznego centrum Opola Lubelskiego

8195794.00

Gmina Miasto Terespol

Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Konownicy w Terespolu

6032949.00

Gmina Piaski

Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Bystrzejowice Drugie

1603966.00

Gmina Konstantynów

Rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia

1872065.00

Dom Weselny "Rusałka" Piotr Bogucki

Rozbudowa budynku gospodarczego po byłym SKR wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Motelu z miejscami noclegowymi krótkiego zakwaterowania w miejscowości Horodło

535007.00

Gmina Skierbieszów

Kompleksowa rewitalizacja Gminy Skierbieszów

4019503.00

Gmina Wierzbica

Rewitalizacja obiektów publicznych w gminie Wierzbica

5254892.00

Gmina Dołhobyczów

Rewitalizacja zdegradowanego terenu w centrum Dołhobyczowa

4019833.00

ROL-TRANS Robert Czyżewski

Rozbudowa Centrum Hotelowo-Konferencyjnego REGENT w Pawłowie

2011988.00

Powiat Parczewski

Poprawa jakości i dostępności świadczeń z zakresu pomocy społecznej – dokończenie rozbudowy DPS w Kalince

614597.00

Gmina Janów Podlaski

Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Janowie Podlaskim ze zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi.

2493892.00

Gmina Opole Lubelskie

Utworzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Opolu Lubelskim wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby świadczenie usług społecznych

2372091.00

Gmina Konstantynów

Remont i adaptacja budynku dawnej cerkwii unickiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konstantynowie

791951.00

Gmina Konstantynów

Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Konstantynów

2712411.00

Gmina Grabowiec

Budowa drogi gminnej nr 110272L w miejscowości Cieszyn

1708444.00

Gmina Bychawa

Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśniczówka

1632043.00

Gmina Księżpol

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kulasze

407619.00

Miasto Dęblin

Poprawa dostępu do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację dróg na Osiedlu Wiślana- Żwica w Dęblinie – I Etap

2797650.00

Gmina Urszulin

Poprawa komunikacji otoczenia drogi krajowej nr 82 poprzez modernizację dróg Gminy Urszulin

2440335.00

Gmina Obsza

Budowa drogi nr 109551 L Olchowiec – Zamch

2440335.00

Gmina Zalesie

Przebudowa dróg gminnych łączących graniczne terminale przeładunkowe z drogą powiatową 1045L

2124040.00

Gmina Mełgiew

Przebudowa dróg gminnych (ul. Czereśniowa i Św. Droga) stanowiących połączenie z drogą krajową w m. Krępiec.

1120496.00

Powiat Biłgorajski

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2943L Księżpol-Obsza łączącej drogę wojewódzką Nr 835 w m. Księżpol z drogą wojewódzką Nr 849 w m. Łukowa I etap

14294100.00

Gmina Wilków

Udrożnienie systemu komunikacyjnego gminy Wilków poprzez odbudowę infrastruktury drogowej

6565988.00

SUBSYDIUM INSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESU Sp. z o.o

Dywersyfikacja oferty usługowej Subsydium IOB sp. z o.o. szansą na dostosowanie oferty usługowej do potrzeb rynku.

460690.00

HOBO SYSTEMS Sp. z o.o.

Zakup specjalistycznych usług doradczych celem wzrostu konkurencyjności firmy Hobo Systems Sp. z o.o.

142624.00

Projekt Unijny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

4.505.450 zł

Projekt Unijny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

4.505.450 zł

Projekt Unijny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

4.505.450 zł

Projekt Unijny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

4.505.450 zł

Projekt Unijny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

4.505.450 zł

Projekt Unijny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

4.505.450 zł

Projekt Unijny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

4.505.450 zł

Projekt Unijny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

4.505.450 zł

Projekt Unijny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

4.505.450 zł
odczucia klientów, opinie

Co mówią o nas klienci

Firma Subsydium pokazała profesjonalne podejście i solidnie przygotowała dokumentację dla naszych trzech projektów badawczych. Wszystko przygotowane zostało terminowo, a wszystkie projekty uzyskały dofinansowanie.

SIGMA S.A.

Opracowanie zostało przygotowane w terminie, z należytą starannością, zgodnie z wytycznymi dla danego konkursu, a wniosek uzyskał dofinansowanie. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala nam rekomendować firmę Subsydium jako wiarygodnego partnera w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych.

SDS OPTIC Sp. z o.o.

Rekomendujemy Subsydium Instytucja Otoczenia Biznesu Sp. Z o.o. jako wiarygodnego, kompetentnego i solidnego partnera w zakresie świadczenia usług doradztwa z zakresu komercjalizacji wyników badań.

Sigma S.A.

Zaufali nam m.in.:

Przyjdź na spotkanie

Subsydium Sp. z o.o Sp. K.

Biuro Subsydium:
ul.Ks.J.Popiełuszki 28 lok.7
20-052 Lublin
RODO